Oppdragsavtale

Ved henvendelse til advokaten gis kort info på e-post eller telefon om hva saken gjelder. Dersom advokaten kan bistå, gis tilbakemelding med informasjon om saksgang og antatt timeforbruk. Det inngås skriftlig oppdragsavtale der salæret er avtalt med klienten.


Advokater er pålagt å føre timeregistreringsskjema og å gi klienten oversikt over medgått timeforbruk ved salærberegningen.


Advokaten vil tilstrebe å yte så god service som mulig innen det enkelte oppdrag, innen gitte rammer og regelverk og med jevnlig oppfølging og tilbakemeldinger om status.